Stanovení ²³⁶U urychlovačovou hmotnostní spektrometrií a jeho využití

Autoři

  • Tomáš Prášek Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-2004-4575
  • Mojmír Němec Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-7466-6089
  • Kateřina Fenclová Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0001-7231-5886

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230122

Klíčová slova:

urychlovačová hmotnostní spektrometrie, AMS, ²³⁶U, jaderná bezpečnost, oceánografie, terčové materiály

Abstrakt

Due to its specific properties, in particular its almost exclusively anthropogenic origin and highly conservative chemical behaviour in the environment, the uranium isotope 236U is an exceptionally suitable tracer of both human nuclear activities and natural processes. As an analytical tool, it is particularly useful in the fields of nuclear safety with an overlap into forensic analysis and oceanography, where it is mainly used for deep-sea current mapping. This paper provides a brief summary of 236U properties, its analytical applications and determination by accelerator mass spectrometry, including sample preparation procedure and influence of the resulting chemical matrix on the final instrumental determination.

chla.jpg

Vzhledem ke svým specifickým vlastnostem, zejména téměř výhradně antropogennímu původu a značně konzervativnímu chemickému chování v životním prostředí, je izotop uranu 236U mimořádně vhodným stopovačem jak lidské jaderné činnosti, tak i přírodních procesů. Jakožto analytický nástroj nalézá uplatnění zejména v oblastech jaderné bezpečnosti s přesahem do forenzních analýz a oceánografie, kde je využíván především k mapování hlubokomořského proudění. Tento článek poskytuje stručný souhrn vlastností 236U, jeho analytických aplikací a problematiky stanovení prostřednictvím urychlovačové hmotnostní spektrometrie, včetně postupu přípravy vzorků a vlivu výsledné chemické matrice na vlastní instrumentální stanovení.

Stahování

Publikováno

15.02.2023

Jak citovat

Prášek, T., Němec, M., & Fenclová, K. (2023). Stanovení ²³⁶U urychlovačovou hmotnostní spektrometrií a jeho využití. Chemické Listy, 117(2), 122–127. https://doi.org/10.54779/chl20230122

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)