Príprava a použitie polymérnych adsorbentov s odtlačkom molekúl v súlade s princípmi zelenej chémie

Autoři

  • Andrea Špačková Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
  • Katarína Hroboňová Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika https://orcid.org/0000-0003-2726-4666

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230290

Klíčová slova:

polyméry s odtlačkom molekuly, ekologické alternatívy v príprave, použitie MIP

Abstrakt

Molecularly imprinting technology is a suitable tool for the development of selective materials for the isolation and separation of substances, and targeted use. The aim of this paper was to compile an overview of current trends in the preparation of MIP (Molecularly Imprinted Polymers). We focused on the implementation of ecologically acceptable solutions in the procedures for the fabrication and application of MIP, mainly for the purposes of chemical analyses. Theoretical approaches and simulations for the selection of optimal components of the polymerization mixture, the application of ultrasonic and microwave light in MIP synthesis, as well as microextraction procedures for the preparation of complex samples for analysis are successfully applied in analytical methods based on MIP adsorbents. While the use of low transition temperature mixtures (deep eutectic solvents, ionic liquids) and biomass components as a replacement or modification of porogens, functional and cross-linking monomers or other components of the polymerization mixture can help to transform the polymerization processes into more environment-friendly ones, it still requires an investigation of the synthesis mechanisms and their influence on the properties of the prepared MIPs.

chla.jpg

Technológia molekulového odtlačku je vhodným nástrojom na vývoj selektívnych materiálov na izoláciu a separáciu látok a ich cielené použitie. Cieľom práce bolo zostaviť prehľad súčasných trendov v príprave MIP (polymérov s odtlačkom molekul). Zamerali sme sa na implementáciu ekologicky prijateľných riešení do postupov výroby a aplikácie MIP, najmä na účely chemických analýz. Teoretické prístupy a simulácie výberu optimálnych zložiek polymerizačnej zmesi, aplikácia ultrazvuku a mikrovlnného žiarenia pri syntéze MIP, ako aj mikroextrakčné postupy na prípravu komplexných vzoriek na analýzu sa úspešne uplatňujú pri vývoji analytických metód založených na MIP adsorbentoch. Hoci použitie zmesí s nízkou teplotou prechodu (hlboké eutektické rozpúšťadlá, iónové kvapaliny) a zložiek biomasy ako náhrady alebo modifikácie porogénov, funkčných a sieťovacích monomérov alebo iných zložiek polymerizačnej zmesi môže pomôcť transformovať polymerizačné postupy na ekologickejšie, stále si vyžaduje skúmanie mechanizmov syntézy a ich vplyvu na vlastnosti pripravených MIP.

Stahování

Publikováno

15.05.2023

Jak citovat

Špačková, A., & Hroboňová, K. (2023). Príprava a použitie polymérnych adsorbentov s odtlačkom molekúl v súlade s princípmi zelenej chémie. Chemické Listy, 117(5), 290–300. https://doi.org/10.54779/chl20230290

Číslo

Sekce

Články