Vývoj matricových tabliet s predĺženým uvoľňovaním pramipexolu

Autoři

  • Kamila Chomaničová Katedra farmaceutickej chémie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
  • Štefan Husár Katedra farmaceutickej chémie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko | Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec, Slovensko
  • Miroslava Sýkorová Katedra farmaceutickej chémie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
  • Katarína Birošíková Katedra farmaceutickej chémie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
  • Beáta Vladovičová Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec, Slovensko

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230017

Klíčová slova:

pramipexol, predĺžené uvoľňovanie, Parkinsonova choroba, matricové tablety

Abstrakt

The present work deals with the development of a prolonged release matrix tablet of the readily soluble drug pramipexole. The new excipient Kollidon SR (a mixture of 80% polyvinyl acetate and 20% polyvinylpyrrolidone) and hypromellose K15M were used as polymers to control drug release from selected prototypes. Various polymer concentrations were tested to achieve a stable and pH independent release of pramipexole of 0.26 mg over 24 hours; samples were prepared by wet granulation and compression of matrix tablets. Drug release was monitored in dissolution media with pH values from 1.2 to 6.8 and compared with a reference product based on a hydrophilic matrix with a combination of three different polymers. The required release profile of the low-dose drug formulation was achieved using 60.0% (w/w) of Kollidon SR in all dissolution media and the selected formulation F2 demonstrated a sufficient alcohol resistance up to the ethanol concentration of 40% (v/v).

chla.jpg

Predložená práca sa zaoberá vývojom matricovej tablety s predĺženým uvoľňovaním ľahko rozpustného liečiva pramipexolu. Ako polymér riadiaci uvoľňovanie liečiva z vybraných prototypov bol použitý nový excipient Kollidon SR (zmes 80 % polyvinylacetátu a 20 % polyvinylpyrolidónu) a hypromelóza K15M. Testovali sa rôzne koncentrácie polymérov s cieľom dosiahnúť stabilné a pH nezávislé uvoľňovanie pramipexolu 0,26 mg po dobu 24 hodín, vzorky boli pripravené vlhkou granuláciou a lisovaním matricových tabliet. Uvoľňovanie liečiva bolo sledované v disolučných médiách s hodnotami pH od 1,2 až po 6,8 a porovnávané s referenčným prípravkom na báze hydrofilnej matrice s kombináciu troch rôznych polymérov. Požadovaný liberačný profil nízkodávkového liečiva bol dosiahnutý použitím 60,0 hm.% Kollidonu SR vo všetkých médiách a vybraná formulácia F2 vykazovala dostatočnú odolnosť aj voči pôsobeniu etanolu až do koncentrácie 40 obj.%.

Stahování

Publikováno

15.01.2023

Jak citovat

Chomaničová, K., Husár, Štefan, Sýkorová, M., Birošíková, K., & Vladovičová, B. (2023). Vývoj matricových tabliet s predĺženým uvoľňovaním pramipexolu. Chemické Listy, 117(1), 17–22. https://doi.org/10.54779/chl20230017

Číslo

Sekce

Články